Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Bilgilendirme

Ramaray Hakdan Agun (“ramarayhakdanagun.com”) olarak kişisel verilerinizin güvenliğine azami hassasiyet göstermekteyiz. Ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dâhil, bizimle ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (“KVKK”) uygun olarak işlenip muhafaza edilmesine büyük önem vermekteyiz. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesi uyarınca sizi, kişisel veri işleme faaliyetlerimiz hakkında bilgilendirmek ve aydınlatmak isteriz.

a) Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak tarafımızdan aşağıda açıklanan kapsamda toplanabilecek, işlenebilecek ve aktarılabilecektir. Kişisel verilerinizin toplanması, işlenmesi, aktarılması hususlarında kliniğimiz, veri sorumlusu sıfatıyla 6698 sayılı Kanun uyarınca, tarafınızı aşağıdaki şekilde bilgilendirmekte ve KVKK’nın 10. maddesinde belirtilen kapsamda aydınlatmaktadır.

b) Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepler:

Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem kişisel verilerin işlenmesidir.

Toplanan Kişisel Verileriniz;

– Kimlik Verisi ( Adı, soyadı, TC kimlik no, doğum tarihi, medeni durumu, nüfus cüzdanı sureti, şirket unvanı, vergi numarası,
– İletişim Verisi (e-posta, cep telefonu, is telefonu, işyeri adresi, posta adresi, posta kodu, facebook adresi, linkedin adresi, twitter adresi )
– Finansal Veri ( Banka hesap bilgileri, kredi kartı bilgileri )
– Özel Nitelikli Kişisel Veri (Nüfus cüzdanı fotokopisi veya ehliyet üzerinde bulunan fotoğraf, kan grubu ve din bilgisi, laboratuvar ve görüntüleme sonuçlarım, test sonuçlarım, muayene verilerim, reçete bilgilerim gibi tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi sırasında elde edilen sağlık ve cinsel hayata ilişkin verilerim
) – Çalışma Verisi (Çalıştığı şirket, departmanı, çalışma şekli, mesleği, unvanı, imza sirküleri )
– Görsel ve İşitsel veri ( gerçek kişiye ait fotoğraf, ses kayıtları, kamera kaydı )
– Web sitesi uygulama ve kullanım Verileri ( kullanıcın site içi aktiviteleri, kullanıcının Mouse hareketleri, Web sitesini kullanım sırasında elde edilen gezinme bilgileri, IP adresi, tarayıcı bilgileri ve kişi rızası ile iletilen tıbbi belgeler, anketler, form bilgileri ve konum verileri)
Toplanan söz konusu kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz, kişisel verilerinizi bizlere açıklamanıza konu olan ve aşağıda sıralanan amaçlarla; 6698 sayılı Kanun’un 4. Maddesinde belirtilen ilkelere ve 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak işlenebilecektir:
– Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi,
– İlgili mevzuat uyarınca Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile talep edilen bilgilerin paylaşılması,
– Yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi,
– Hasta Hizmetleri, Genel Muhasebe, Medikal Muhasebe, Pazarlama Koordinatörlüğü, İletişim Koordinatörlüğü bölümleri tarafından sağlık hizmetlerinin finansmanı,
tetkik, teşhis ve tedavi giderlerinizin karşılanması, müstehaklık sorgusu kapsamında özel sigorta şirketler ile talep edilen bilgilerin paylaşılması,
– ramarayhakdanagun.com tarafından kurum iç işleyişinin planlanması ve yönetilmesi,
– İnsan Kaynakları ve Kalite bölümleri tarafından, çalışanlarımıza eğitim verilmesi,
– Denetim ve Bilgi Sistemleri bölümleri tarafından suistimal ve yetkisiz işlemlerin izlenmesi ve engellenmesi,
– Pazarlama, İletişim, Çağrı Merkezi bölümleri tarafından kampanyalara katılım ve kampanya bilgisi verilmesi, e-posta, web ve mobil kanallarda özel içeriklerin, somut ve soyut faydaların tasarlanması ve iletilebilmesi,
– Hizmet kalitesinin artırılması, satış ve pazarlama faaliyetleri için yapılacak profilleme /segmentasyon çalışmaları
– Mevzuat çerçevesinde yapmakla yükümlü olduğumuz bazı süreçlerin ve işlemlerin yerine getirilmesi
– Hukuki taleplere karşı savunma hakkımızın kullanılabilmesi

c) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

1. Özel sigorta şirketleri (sağlık, emeklilik, hayat sigortası ve benzeri),
2. Sosyal Güvenlik Kurumu ile
3. Emniyet Genel Müdürlüğü ve diğer kolluk kuvvetleri ile
4. Nüfus Genel Müdürlüğü ile
5. Adli makamlar ile
6. Sevk edilmeniz durumunda sevk edildiğiniz veya kendi başvurduğunuz başka bir sağlık kuruluşu ile
7. Yetki vermiş olduğunuz kanuni temsilciler ile
8. Çalışmakta olduğumuz avukatlar, vergi danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler ile
9. Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ve resmi merciler ile
10. ramarayhakdanagun.com olarak hizmetlerinden faydalandığımız veya işbirliği içerisinde olduğumuz tedarikçiler, destek hizmet sağlayıcıları, arşiv hizmeti sağlayıcıları ve iş ortaklarımız ile paylaşılabilecektir.
Açıklanan amaçlar kapsamında işlenen kişisel verileriniz; 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kurum veya kuruluşlar; bağlı ortaklıklarımız ve/veya doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimiz; ramarayhakdanagun.com olarak faaliyetlerimizi yürütmek üzere sözleşmesel olarak hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, her türlü kişisel verilerinizin muhafazası, yetkisiz erişimlerin önlenmesi ve hukuka aykırı olarak işlenmelerini önlemek gibi işyeri güvenliği tedbirlerinin alınmasında bizimle müşterek ve müteselsil sorumlu olan yurtiçi/yurtdışı kuruluşlar ve diğer 3. Kişilere 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları ile sınırlı olarak aktarılabilecektir.

ç) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 4. , 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme ilkeleri, şartları ve amaçları ile bu metinde yer alan amaçlar kapsamında toplanabilmekte, işlenebilmekte ve 6698 sayılı Kanun’un 8. Ve 9. Maddeleri kapsamında aktarılabilmektedir. Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından sağlanan hizmet ve Şirketimizin ticari faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Şirketimiz birimleri ve bölümleri, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Ayrıca, Şirket hizmetlerini kullanmak amacıyla çağrı merkezlerimizi veya internet sayfamızı kullandığınızda, Şirketimizi veya internet sitemizi ziyaret ettiğinizde, Şirketimizin düzenlediği eğitim, seminer veya organizasyonlara katıldığınızda kişisel verileriniz işlenebilecektir. Sözleşme kapsamında, sözlü, yazılı ve/veya elektronik ortamda vermiş olduğunuz kişisel verileriniz işlenecektir. Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gerekli tüm bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenecek ve yasal saklama süresince veya işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacak ve işleme amacının gerekli kıldığı sürenin sonunda anonimleştirilerek kliniğimiz tarafından kullanılmaya devam edilecektir. Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesinin ve verilerinize hukuka aykırı olarak erişilmesinin önlenmesi ve kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde muhafaza edilmesi amacıyla her türlü gerekli teknik ve idari tedbir alınmaktadır.

d) Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları

Anayasa’nın 20nci maddesinde herkesin, kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme hakkına sahip olduğu ortaya konulmuştur. Bu doğrultuda KVKK’nın 11. maddesinde kişisel veri sahibinin hakları arasında “bilgi talep etme” de sayılmıştır. Şirketimiz bu kapsamda, Anayasa’nın 20. ve 6698 sayılı Kanun’un 11. maddelerine uygun olarak kişisel veri sahibinin bilgi talep etmesi durumunda gerekli bilgilendirmeyi yapmaktadır.
6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesi kapsamında kişisel veri sahipleri;
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu kliniğimizin internet adresinde bulunan başvuru formunu doldurup imzalamak suretiyle şahsen kimliğinizi ispatlamak suretiyle kliniğimize teslim etmeniz gerekmektedir. Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.